Mã Màu Minecraft

Tổng Hợp Mã Màu Minecraft
Bên dưới là bảng mã màu tổng hợp dành cho Minecraft Java, các bạn BE có thể sử dụng nếu như Server Hỗ Trợ BE. VD: Muốn đặt 1 vật phẩm có tên KIẾM ANH SÁNG Bạn có thể sử dụng mã màu như sau: &c&lKIẾM ÁNH SÁNG